จัดส่งอุปโภคบริโภค บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 7

ประชาชนบ้านหนองเม็กขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ทางสมาชิกอบต.ได้ทำหนังสือขอน้ำอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน